Մենք աշխատում ենք Երեքշաբթի - Շաբաթ 22:00-06:00
Գաղտնիության քաղաքականություն
Privacy Policy
Գործելով իմ կամքով և իմ հետաքրքրությամբ՝ ես համաձայնություն եմ տալիս «Burlesque» ՍՊԸ-ին ՀՎՀՀ04447554 (այսուհետ՝ Կազմակերպություններ) իմ կողմից նշված անձնական տվյալների մշակման համար (ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման), Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված ցանկացած եղանակով (ներառյալ հավաքագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պ
րզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), օգտագործումը, ներառյալ SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու և ստանալու համար, ավտոմատ ձայնային հաղորդագրությունների (ավտոզանգ) համար ֆիքսված և (կամ) շարժական հեռախոսակապի հեռախոսահամարներին, տարածումը, այդ թվում՝ անձնական տվյալների մշակման նպատակով երրորդ անձանց փոխանցումը, անհատական տվյալների ապանձնավորումը, արգելափակումը, ոչնչացումը), նշված անձի (կամ երրորդ անձանց) կողմից նշված անձանց կողմից պայմանագրերով իրենց պարտավորությունների կատարման, շուկայում ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների առաջխաղացման (գովազդի), նորությունների մասին հաղորդագրությունների ուղարկման նպատակով (այդ թվում՝ անձնական տվյալների մշակման, ապանձնավորման, արգելափակման, ոչնչացման նպատակով) ։ ակցիաների, զեղչերի, բացումների, զեղչային ծրագրերի, հատուկ առաջարկների, թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկությունների) «Burlesque» բարերում, ծննդյան օրվա և տոնական այլ ամսաթվերի շնորհավորանքների ուղարկման, գործող օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով նախատեսված ծանուցումների և/կամ ծանուցումների ուղարկման: Նշված համաձայնությունը գործում է սույն հարցաթերթի ստորագրման պահից տասը տարվա ընթացքում: Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը կարող է հետ կանչվել իմ կողմից՝ պատվիրված նամակով հետ կանչելու մասին ծանուցում ուղարկելով: Հաստատում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը հավաստի է: Հաստատում եմ վերը նշված անձանցից գովազդ ստանալու համաձայնությունը:
Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է «Burlesque» բարերի ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական անձանց (այսուհետ ՝ Օգտատերեր) վերաբերյալ անձնական տեղեկատվության մշակման և պաշտպանության կարգը:

Սույն քաղաքականության նպատակն է Օգտատերերի կողմից «Burlesque» բարերի ծառայություններին հասանելիություն ստանալու գործընթացում չարտոնված մուտքից և հրապարակումից անձնական տվյալների պաշտպանությունը:

«Burlesque»- ն իրավունք ունի փոփոխել կամ լրացումներ կատարել քաղաքականության դրույթներում: Սույն դրույթները առավելություն կունենան սույն քաղաքականության նկատմամբ՝ ծագող վիճելի հարցերը լուծելիս:

Burlesque.am ինտերնետային կայքից օգտվելիս անձնական տեղեկատվություն տրամադրելը, Հաճախորդը համաձայնում է դրանց մշակմանը՝ սույն քաղաքականությամբ նախատեսված նպատակներով:
Օֆերտայի պայմանները
«Burlesque»-ի Գաղտնիության քաղաքականությունը
Անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից բարերի կայքում գրանցվելիս «Burlesque», ինչպես նաև զանգերի կենտրոն ուղղակի զանգի և զանգերի կենտրոնից հետադարձ կապի միջոցով՝ բարերի այնպիսի ծառայություններ մուտք գործելու համար «Burlesque» որպես SMS և E-mail ծանուցումներ գործող ակցիաների և հատուկ առաջարկների (այդ թվում՛ գովազդային), թափուր աշխատատեղերի, բացառիկ լուսանկարների և վիդեո բովանդակության մասին, անհատական զեղչային համակարգին մասնակցության, մուտքի արտոնյալ պայմանների և ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման բարենպաստ պայմանների ստացման, սահմանափակ գովազդային ակցիաներին մասնակցելու, գովազդային ակցիաներին մասնակցելու, հետադարձ կապ ստանալու համար:

Անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտագործողի կողմից, երբ passmen հավատարմության համակարգում գրանցվելու համար անհրաժեշտ իր տվյալները մենեջերին տրամադրելիս ձայնային բողոքարկման միջոցով, «Burlesque» և «Virgins» ցանցի ցանկացած հաստատությունում հյուրը ավտոմատ կերպով համաձայնում է գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին:

Բացի այդ, օգտագործողը կարող է անձնական տվյալներ տրամադրել զանգերի կենտրոն ուղղակի զանգի և մասնագետի հետադարձ կապի միջոցով: Նախքան խոսակցությունը սկսելը, ձայնային ինքնապատասխանիչը տեղեկացնում է օգտագործողին այս առաջարկի պայմանագրի առկայության մասին: Այն դեպքում, երբ Օգտատերը թողնում է իր անձնական տվյալները զանգերի կենտրոնի մասնագետին, նա ավտոմատ կերպով համաձայնում է սույն Օֆերտայի պայմանագրի պայմաններին:

Կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում տրամադրված անձնական տվյալների մեջ մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալների համար: Կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում նաև երրորդ անձանց մասին տվյալներ տրամադրող օգտատիրոջ համար, որոնք ինտերնետային կայքերում անվանվում են «ընկեր» և այլն:

Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նպատակով անձնական տեղեկատվության պաշտպանության համար ձեռնարկվում են հետևյալ միջոցառումները՝

* firewall-ների, հակավիրուսային համակարգերի պարտադիր օգտագործում,
* տվյալների կրկնօրինակում,
* արդյունաբերության ստանդարտ անվտանգության միջոցառումների օգտագործում:

Անձնական տեղեկատվությունը պահպանվում է "Burlesque" ընկերության սերվերում մինչև նրա գործունեության դադարեցման պահը:

Ընկերության կայքը սպասարկող երրորդ անձի սերվերում պահվող անձնական տեղեկատվությունը պահպանվում է մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը: Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո անձնական տեղեկատվությունը երրորդ անձի կողմից փոխանցվում է «Burlesque» ընկերությանը և ենթակա է ոչնչացման երրորդ անձի սերվերում:

Նյութական կրիչներից անձնական տվյալների կամ դրանց մի մասի ոչնչացումը կատարվում է ամբողջությամբ ՝ առանց դրանց հետագա մշակման և օգտագործման հնարավորության: Նյութական կրիչների վրա մնացած բոլոր անձնական տվյալները ենթակա են հետագա մշակման:
Տեղեկատվության հավաքում, պահպանում, տարածում և պաշտպանություն
«Burlesque» բարերի ինտերնետային կայքի ծառայություններից օգտվելու, գործող ակցիաների և հատուկ առաջարկների (այդ թվում՝ գովազդային), թափուր աշխատատեղերի, բացառիկ ֆոտո և վիդեո կոնտենտների մասին SMS և E-mail-ծանուցումներ գրանցելու, անհատական զեղչային համակարգին մասնակցելու, մուտքի արտոնյալ պայմաններ և ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման շահավետ պայմաններ ստանալու, սահմանափակ գովազդային ակցիաներին մասնակցելու, գովազդային ակցիաներին մասնակցելու, հետադարձ կապ ստանալու համար անհրաժեշտ է հետևյալ տեղեկատվությունը՝

• Անուն, ազգանուն
• Էլեկտրոնային հասցե
• Հեռախոսահամար
• Տարիք

Օգտատիրոջ անվան և ազգանվան, հեռախոսահամարի, տարիքի, էլ.փոստի հասցեի վերաբերյալ անձնական տվյալների տրամադրումը պարտադիր պայման է Կայքի ծառայություններին հասանելիություն ստանալիս:

Բոլոր այլ տեղեկությունները ընտրովի են և տրամադրվում են ըստ ցանկության:
Օգտագործողների մասին տեղեկատվություն
Օգտատերերի անձնական տվյալները մշակվում են կայքի ծառայություններին հասանելիություն տրամադրելու, գործող ակցիաների և հատուկ առաջարկների (այդ թվում՝ գովազդային), «Burlesque» ընկերության թափուր աշխատատեղերի, բացառիկ լուսանկարների մասին SMS և E-mail ծանուցումներ տրամադրելու նպատակով «Burlesque» ծառայությունների մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով հետադարձ կապ ապահովելու, «Burlesque»-ի գործունեությունից օգտատերերի բավարարվածության աստիճանը վերլուծելու, շուկան ուսումնասիրելու և մարքեթինգային այլ հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով:

Մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման, այդ թվում՝ հաստատության տեղակայման քաղաքի կրկնակի ընտրության անհրաժեշտության բացառման նպատակով այն դեպքում, երբ Օգտատերը մեկ սեանսի ընթացքում չի ձևակերպել հրավիրատոմսի կամ հատուկ առաջարկի պատվեր, «Burlesque»-ն իրավունք ունի օգտագործել Cookies ֆայլերը:

Կայքերի տրաֆիկի վերլուծության և վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման համար՝ առանց Օգտատերերի անձնական տվյալները նշելու, օգտագործվում են նաև cookie ֆայլեր՝ մատուցվող ծառայությունները բարելավելու նպատակով:

Կայքի այցելուներին հաշվելու և cookie-ների որոշ տվյալների հասանելիության համար կիրառվում են վեբ-փարոսներ, որոնք իրենից ներկայացնում են գրաֆիկական պատկերներ, որոնք տրամադրվում են բրաուզերի կողմից ցանկացած ինտերնետ կապի ընթացքում:

Օգտատերը կարող է անջատել Cookies-ը և վեբ-փարոսները: Ընդ որում, ծառայությունների մի մասը կարող է անհասանելի դառնալ։
Անձնական տվյալների մշակման նպատակները
Անձնական տվյալների տարածումը և երրորդ անձանց փոխանցումն իրականացվում է հետևյալ դեպքերում՝

• իշխանության մարմինների կողմից պահանջի առկայության դեպքում,
• «Burlesque» ընկերության շահերը դատական գործընթացների ընթացքում պաշտպանելու համար,
• բիզնեսի վաճառքի, գնման, միաձուլման կամ այլ վերակազմակերպման դեպքում «Burlesque»,
• առարկայազուրկ ձևով տեղեկատվական և գովազդային առաքումներ իրականացնելու համար,
• կայքի ներքին կամ արտաքին կառուցվածքի բարելավման համար նախապես պայմանավորված տեխնիկական աշխատանքներ իրականացնելու համար՝ պայմանագրային հիմունքներով:
Անձնական տվյալների տարածում
Օգտատերն իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ անձնական տվյալներ են պարունակվում «Burlesque» ընկերության նյութական կրիչներում և ուղղել, լրացնել, ջնջել ոչ ճշգրիտ, ոչ կոռեկտ կամ ոչ ակտուալ տվյալները կամ դադարեցնել տվյալների մշակումը «Burlesque»- ի գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակներով: Եթե օգտատերն ունի դրա համար որևէ այլ օրինական հիմք, ապա նա կարող է պատշաճ կարգով դիմել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ burclub.am@gmail.com կամ անձնական տվյալների Ադմինիստրատորի գտնվելու վայրում:
Այն դեպքում, երբ Օգտատերը ցանկանում է անվերադարձ ջնջել իր անձնական տվյալները կամ դադարեցնել դրանց մշակումը, «Burlesque&Virgins» ընկերության կայքի ծառայությունների հետագա օգտագործումն անհնար կդառնա: Իր անձնական տվյալները Օգտատերը կարող է խմբագրել միայն անձնական դիմումի դեպքում, կամ իր օրինական ներկայացուցչի միջոցով ընկերությանը էլեկտրոնային փոստի միջոցով, թեժ գծի միջոցով կամ այլ օրինական եղանակով:
Օգտատերերի Իրավունքները
«Burlesque» ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել և լրացնել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը կամ սահմանափակել մուտքը ընկերության ինտերնետային կայքեր ցանկացած ժամանակ՝ ծանուցմամբ կամ առանց դրա: Այնուամենայնիվ, սույն Քաղաքականության մեջ էական փոփոխություններ կատարելու դեպքում «Burlesque»-ն պարտավորվում է այդ մասին տեղեկացնել սույն փաստաթղթի սկզբում:
Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններ
"1. Զեղչեր
1.1 Զեղչերը տարածվում են միայն ռեստորանի և բարի մենյուի վրա,
1.2 Զեղչերը չեն տարածվում «NO %» մենյուում նշված կետերի վրա,
1.3 Զեղչերը չեն գումարվում այլ ակցիաների, զեղչերի, պրոմո-կոդերի, Գաղտնաբառերի (կոդային բառերի) և այլնի հետ:

2. Գաղտնաբառեր (կոդ բառեր)
2.1 Տեղեկատվություն գաղտնաբառի (ծածկագրի բառի) գործողության ժամկետի մասին, ինչպես նաև տեղեկատվություն այն հաստատությունների մասին, որոնցում գործում է գաղտնաբառը (ծածկագրի բառերը) նշված է գաղտնաբառով (ծածկագրի բառով) վեբ էջում,
2.2 Եթե գաղտնաբառը (ծածկանունը) նշված է SMS հաղորդագրության/E-mail նամակի մեջ, ապա գաղտնաբառի (ծածկանունը) գործողության ժամկետը նշված է SMS հաղորդագրության/E-mail-ում,
2.3 Խմիչքը ըստ գաղտնաբառի (ծածկագրի) տրամադրվում է «Burlesque» և «Virgins» հաստատությունների ցանկում նշված անվճար ըմպելիքների ցանկից ընտրելու համար:

3. Պրոմո-կոդեր (SMS)
3.1 Պրոմո-կոդի գործողության ժամկետը նշված է SMS հաղորդագրության մեջ;
3.2 Եթե պրոմո-կոդի գործողության ժամկետը նշված չէ SMS հաղորդագրությամբ, ապա այն գործում է 7 օր,
3.3 Ցանկացած պրոմո-կոդ կարելի է ակտիվացնել միայն մեկ անգամ,
3.4 Կայքից պրոմո-կոդը կարող եք ստանալ 14 օրը մեկ անգամ մեկ հեռախոսահամարով,
3.5 Մեկ գիշերվա ընթացքում կարելի է օգտագործել միայն մեկ պրոմո-կոդ և միայն «Burlesque» և «Virgins» ցանցի մեկ հաստատությունում:

4. Պրոմո-կոդեր (E-mail)
4.1 Պրոմո-կոդի գործողության ժամկետը նշված է E-mail նամակներում,
4.2 Եթե դուք չեք տեսնում նամակը ընդհանուր փոստարկղում, ստուգեք «Սպամ» թղթապանակը,
4.3 Եթե որեւէ պատճառով, դուք չեք ստացել եզակի պրոմո-կոդի վկայականը, դուք կարող եք կապնվել մեզ հետ +374 60 686 800 հեռախոսահամարով կամ գրել մեր էլեկտրոնային փոստին՝ burclub.am@gmail.com
4.4 Մեկ գիշերվա ընթացքում կարելի է օգտագործել միայն մեկ պրոմո-կոդ, միայն «Burlesque» և «Virgins» ցանցի մեկ հաստատությունում:


5. Ընդհանուր պայմաններ
5.1 Անվճար մուտքը տրամադրվում է նոր Հյուրերին, երբ նրանք առաջին անգամ այցելում են Burlesque և Virgins ցանցի ցանկացած վայր,
5.2 Burlesque և Virgins ցանցային հաստատությունների անվճար մուտքը տրամադրվում է մշտական Հյուրերին, եթե նրանց միջին կտրոնը 5000 ռուբլուց բարձր է,
5.3 Հաստատությունների մուտքն իրականացվում է 21-ից բարձր տարիքի անձանց համար,
5.4 18-ից 21 տարեկան անձանց մուտքը հաստատություններ իրականացվում է հաստատության վարչակազմի հայեցողությամբ,
5.5 «Burlesque» և «Virgins» բարերը իրավունք ունեն մերժել ծառայությունը ցանկացած ակցիայի համար՝ առանց պատճառի բացատրության:

6. Փոփոխություններ «Անցկացվող ակցիաների պայմանները»
6.1 «Burlesque&Virgins» ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել և լրացնել «Անցկացվող ակցիաների պայմանները» կամ սահմանափակել մուտքը ընկերության ինտերնետային կայքեր ցանկացած ժամանակ՝ ծանուցմամբ կամ առանց դրա:


7. Հիմնական հասկացություններ
7.1 Անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է Կայքի որոշակի կամ որոշվող Օգտագործողին,
7.2 Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործույթ) կամ գործողությունների (գործույթների) ամբողջություն, որոնք իրականացվում են ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց անձնական տվյալների հետ կապված այդպիսի միջոցների օգտագործման, ներառյալ՝ անձնական տվյալների հավաքագրումը, ձայնագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (թարմացումը, փոփոխումը), արդյունահանումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, հասանելիությունը), ապանձնավորումը, արգելափակումը, ջնջումը, ոչնչացումը,
7.3 Անձնական տվյալների տրամադրում-գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը,
7.4 Անձնական տվյալների տարածում՝ ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անձանց անորոշ շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը (անձնական տվյալների փոխանցմանը) կամ անձանց անսահմանափակ շրջանակի անձնական տվյալներին ծանոթանալուն, այդ թվում՝ զանգվածային լրատվության միջոցներով անձնական տվյալների հրապարակմանը, տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցերում տեղադրմանը կամ անձնական տվյալներին որեւէ այլ եղանակով հասանելիության տրամադրմանը,
7.5 Զեղչ / ակցիա՝ ապրանքի (ծառայության) բազային (սկզբնական) Գնի նվազում,
7.6 Գաղտնաբառ (կոդ բառ)՝ պայմանական բառ կամ նիշերի հավաքածու, որը նախատեսված է բոնուսներ ստանալու համար,
7.7 Պրոմո-կոդ բոնուսների ստացման համար նախատեսված նշանների և թվերի հավաքածու,
7.8 Free Bar ակցիա-անսահմանափակ քանակությամբ խմիչքներ հատուկ մենյուից, որոնք մատուցվում են ձեզ` բարում գտնվելու ընթացքում,
7.9 Վեբ էջ-գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների բազաների մի շարք, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը ինտերնետում,
7.10 SMS հաղորդագրություն` Բաժանորդին բջջային հեռախոսով ուղարկված տեքստային հաղորդագրություն` թվային, տեքստային ձևաչափով` տարբեր տեղեկատվության բովանդակությամբ,
7.11 E-mail-տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս ուղարկել և ստանալ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ ինտերնետում,
7.12 Հավաստագիրը կտրոն է, որը հավաստում է դրա իրավատիրոջ՝ այդ հավաստագրի անվանական արժեքին հավասար չափով ծառայություններ ձեռք բերելու իրավունքը կամ անմիջապես հավաստագրում նշված ծառայությունը:
Անցկացվող ակցիաների պայմանները՝
Հասցե
Աշխատանքային ժամեր
Երեքշաբթի - Շաբաթ 22:00-06:00
Սոց. ցանցեր
Կոնտակտներ
Contact us
Փորձարկեք
Ակումբը Անվճար:
Ստացեք հրավեր